7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
อยากคุมผีแดง
รู้ไหมว่าเป็นใคร
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
รวดเร็ว
จับตาสถานการณ์
เสียเวลาตอบโต้
ฟอร์มโหดไม่แผ่ว
อย่าประมาท
ไม่ปลื้มพฤติกรรม
ขึ้นทำเนียบตำนาน

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v