7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
เล็งคว้าตัว
ตอบแทนผลงานเยี่ยม
กระตุ้นลูกทีม
รอคอนเฟิร์ม
ไม่คิดเสริมทัพ
ชะตาขาดแล้ว
ความฝันสลาย
กลับมาแล้ว
พร้อมรับมือเต็มที่
ต้องนิ่งกว่านี้

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v